top of page
warunki uczestnictwa (2).png

WARUNKI UCZESTNICTWA

Regulamin

konferencji pod tytułem Digital HR – Elektronizacja Działów Personalnych, która odbędzie się w dniach 13– 14 grudnia 2023 roku organizowanej przez Praktycznie Szkolenia Prasołek & Sawicki spółka jawna przy współpracy z AJM Anna Jankowska.

 

Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów. Zgodnie z art. 22¹ kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli jesteś konsumentem i chcesz wziąć udział w wydarzeniu napisz do nas na adres biuro@praktyczneszkolenia.pl a prześlemy warunki dotyczące konsumentów.

 

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami, zmianami i aneksami reguluje warunki świadczenia usług konferencyjnych przez Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna przy współpracy AJM Anna Jankowska, która występuje w charakterze Współorganizatora (łącznie określane mianem Regulaminu).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa bezwzględnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Definicje

1. Organizator – Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-131) przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 34, KRS: 0000616309, NIP: 5223062526, REGON: 36436825800000.

2. Współorganizator – AJM Anna Jankowska, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-694) przy ul. Oksywskiej 2/19, NIP: 5242270183, REGON: 142005467.

3. Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestników do udziału w Konferencji – Zgłaszającym jest podmiot, którego dane zostały podane dla potrzeb wystawienia faktury; w przypadku osób fizycznych Zgłaszający może być jednocześnie Uczestnikiem.

4. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona przez Zgłaszającego, której udział w Konferencji został potwierdzony przez Organizatora.

5. Konferencja – spotkanie organizowane w modelu stacjonarnym w celu zaprezentowania i omówienia najważniejszych zagadnień w zakresie elektronizacji działów kadrowych według programu stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Strona internetowa – digitalhr.pl

III. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

 

1. Celem wzięcia udziału w Konferencji należy wypełnić i przesłać do Organizatora formularz zgłoszeniowy zamieszczony na Stronie internetowej – potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest komunikat generowany przez Stronę internetową po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego.

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego ze zgłoszeniem w charakterze Uczestników osób innych niż Zgłaszający równoznaczne jest z oświadczeniem Zgłaszającego, że dane Uczestników podane w formularzu zgłoszeniowym podane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za zgodą Uczestników.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym również koniecznością ponoszenia opłat związanych z udziałem w Konferencji.

IV Warunki uczestnictwa w konferencji

  1. Warunkiem uczestnictwa Uczestników w Konferencji jest spełnienie łącznie następujących warunków:

    1. wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego online oraz

    2. otrzymanie potwierdzenia udziału w Konferencji od Organizatora.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika lub Zgłaszającego przez wypełniającego zgłoszenie rejestracyjne.

  3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na Konferencji, o przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

  4. Osoby, które zarejestrują się po wyczerpaniu miejsc, mogą poprosić o umieszczenie na liście rezerwowej i mogą zostać przyjęte na Konferencję w przypadku zwolnienia miejsca przez innego Uczestnika.

  5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji podawany jest każdorazowo na stronie internetowej wydarzenia. Rejestracja po tym terminie możliwa jest za zgodą Organizatora.

V Opłata za konferencję

1. Udział w Konferencji jest płatny, zaś cena uzależniona jest od terminu, w którym Uczestnik zostanie zgłoszony na Konferencję.

2. Ceny za udział w Konferencji są następujące:

w przypadku zgłoszenia w terminie do 30 września 2023 roku:

1 Uczestnika – 1500 złotych netto (1845 zł brutto) za Uczestnika,

2 Uczestników – 1400 złotych netto (1722 zł brutto) za każdego Uczestnika,

3 lub więcej Uczestników – 1300 złotych netto (1599 brutto) za każdego Uczestnika.

w przypadku zgłoszenia  w terminie od 01 października do 17 listopada 2023 roku:

1 Uczestnika – 1600 złotych netto (1968 zł brutto) za Uczestnika,

2 Uczestników – 1500 złotych netto (1845 zł brutto) za każdego Uczestnika,

3 lub więcej Uczestników – 1400 netto (1722 brutto) złotych za każdego Uczestnika.

w przypadku zgłoszenia w terminie od 18listopada do 8 grudnia 2023 roku:

1 Uczestnika – 1700 złotych netto (2091 zł brutto) za Uczestnika,

2 Uczestników – 1600 złotych netto (1968 zł brutto) za każdego Uczestnika,

3 lub więcej Uczestników – 1500 złotych netto (1845 zł brutto) za każdego Uczestnika.

3. Zamawiający, który zgłosił udział Uczestników w Konferencji jest zobowiązany do uregulowania wpłaty na wskazane przez Organizatora konto po otrzymaniu faktury VAT.

4. Faktura VAT w związku z uczestnictwem w Konferencji wystawiana jest
- dla zgłoszeń dokonanych do 15.10.2023 w dniu 16.10.2023
dla zgłoszeń dokonanych od 16.10.2023 do 5 dni po otrzymaniu zgłoszenia
i przekazywana Uczestnikowi w formie elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

5. Termin płatności faktury VAT za udział w Konferencji wynosi 14 dni.

6. Organizator nie zapewnia noclegów ani nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na Wydarzenie. Koszty te zobowiązany jest ponieść Zgłaszający lub Uczestnik.

VI Oferta promocyjna

1. Rabat w wysokości 10,00% cen, o której mowa w części IV ustęp 3 powyżej, otrzymają Zgłaszający, którzy wcześniej zgłosili Uczestników na jedną z następujących Konferencji:

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – nowe wyzwania dla działów HR - 16 lutego 2021

Zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach w 2022 roku - 13 czerwca 2022 r

Praca zdalna – kompleksowe zmiany w 2022 roku – 14 października 2022

Praca zdalna – kompleksowe zmiany w 2023 roku - 10 lutego 2023

Praca zdalna – kompleksowe zmiany w 2023 roku - 10 marca 2023

Unijna nowelizacja Kodeksu pracy – work-life-balance i przejrzyste warunki zatrudnienia - 14 kwietnia 2023.

2. Uczestnicy, którzy wyrażą wszystkie zgody marketingowe uzyskają rabat w wysokości 5,00% liczony również od ceny, o której mowa w części IV ustęp 3 powyżej.

VII Warunki rezygnacji z konferencji

1. Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji wszystkich lub niektórych ze zgłoszonych przez niego Uczestników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji zgłoszonego Uczestnika dopuszczalna jest w formie elektronicznej. W tym celu Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji podając dane Uczestnika, który nie będzie brał udziału w Konferencji na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@praktyczneszkolenia.com

Rezygnacja z udziału Uczestnika w Konferencji może nastąpić w dowolnym momencie, przy czym rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 50% opłaty za każdego Uczestnika, którego rezygnacja została zgłoszona.

3. W przypadku nieodwołania udziału Uczestnika w Konferencji i nie wzięcia udziału w Konferencji przez Uczestnika, Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty opłaty za Wydarzenie zgodnie z ofertą Organizatora.

4. Zgłaszający ma prawo zgłosić udział innego Uczestnika niż wskazany w przesłanym Organizatorowi formularzu zgłoszeniowym najpóźniej na 3 dni robocze przed Konferencją.

VIII Zasady odwoływania konferencji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji, o czym niezwłocznie poinformuje Zgłaszającego bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator zwróci jedynie opłatę za Konferencję, jeżeli została ona uiszczona przed terminem powiadomienia o odwołaniu Konferencji.  

2. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w związku z odwołaniem Konferencji jest wyłączona, z zastrzeżeniem zdania drugiego w ustępie 1 powyżej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi lub Zgłaszającemu oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

5. Łączna odpowiedzialność Organizatora, z pominięciem zwrotu opłaty za uczestnictwo w przypadku odwołania Konferencji, z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty 500,00 złotych.

IX Dane osobowe

1. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

 

X Prawa własności intelektualnej i prawa osobiste

1. Konferencja jak również wszelkie udostępniane w jej trakcie prezentacje, opracowania – z wyjątkiem urzędowych formularzy, urzędowych pism i wyjaśnień, wyroków sądowych, czy aktów prawnych – stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, w związku z czym fotografowanie, filmowanie, nagrywanie Konferencji, etc., bez pisemnej zgody Organizatora, jest zabronione.

2. Bez pisemnej zgody Organizatora zabronione jest również kopiowanie i rozpowszechniania materiałów przekazanych przez Organizatora Uczestnikom w trakcie lub po zakończeniu Konferencji. Postanowienie to nie dotyczy urzędowych formularzy, urzędowych pism i wyjaśnień, wyroków sądowych, czy aktów prawnych.

XI Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora w uzasadnionych przypadkach.

2. Zmiana Regulaminu będzie następowała poprzez wyświetlenie na Stronie internetowej nowej treści Regulaminu.

3. Zmieniony Regulamin obowiązuje Zgłaszających i Uczestników, którzy do dnia zmiany Regulaminu nie dokonali Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.

4. Do Zgłaszających i Uczestników, którzy zgłosili udział w Konferencji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązującego na dzień zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.

XII Postanowienia końcowe

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 517 952 294 oraz adresem e-mail:  biuro@praktyczneszkolenia.pl

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

bottom of page