top of page
warunki uczestnictwa (2).png

REGULAMIN

REGULAMIN

UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH WEBINARACH DOTYCZĄCYCH DIGITALIZACJI W HR

ORGANIZOWANYCH W RAMACH FORMATU DIGITAL HR

obowiązujący od dnia 1 marca 2024 r


 

I. definicje

 

 1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia usług w postaci organizacji bezpłatnych webinarów z tematyki związanej z digitalizacją w obszarze HR  przez Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna przy współpracy z Jankowska HR Project, która występuje w charakterze Współorganizatora 

 2. Digital HR - Format szkoleniowy, w ramach którego organizowane są webinary i konferencje dotyczące wdrażania i doskonalenia narzędzi elektronicznych, dedykowanych dla HR.

 3. Organizator – Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-131) przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 34, KRS: 0000616309, NIP: 5223062526, REGON: 36436825800000.

 4. Współorganizator – Anna Jankowska HR Project, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-694) przy ul. Oksywskiej 2/19, NIP: 5242270183, REGON: 142005467.

 5. Uczestnik - osoba fizyczna która dokonała zgłoszenia i której udział w Webinarze został potwierdzony przez Digital HR. 

 6. Webinar – spotkanie online organizowane w celu zaprezentowania i omówienia zagadnień w zakresie elektronizacji działów personalnych, według programu zamieszczonego na stronie internetowej. 

 7. Strona internetowa – digitalhr.pl
   

II. uczestnictwo w webinarach

 

 1. Webinary mają na celu zapoznanie uczestników z tematyką digitalizacji w obszarze HR oraz zaprezentowanie praktycznych rozwiązań istniejących na rynku, dotyczących tej tematyki.

 2. Materiały w postaci nagrań i prezentacji będę w miarę możliwości udostępniane uczestnikom na stronie internetowej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Uczestników  na podstawie informacji uzyskanych w trakcie Webinaru bez konsultacji z Organizatorem.

 4. Celem wzięcia udziału w Webinarze należy wypełnić i przesłać do Organizatora formularz zgłoszeniowy zamieszczony na Stronie internetowej.

 5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Webinarze podawany jest każdorazowo na stronie internetowej.

 6. Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Webinarze jest komunikat generowany przez Stronę internetową. 

 7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika wypełniającego zgłoszenie rejestracyjne.

 

III.  odwoływanie webinarów

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Webinaru bez podawania przyczyny. 

 2. O odwołaniu lub zmianie terminu Webinaru Uczestnik zostanie poinformowany w najbliższym możliwym terminie.

 3. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w związku z odwołaniem Webinaru jest wyłączona. 

IV. dane osobowe

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 
 

V. prawa własności intelektualnej i prawa osobiste

 

 1. Webinar, jak również wszelkie udostępniane w jej trakcie prezentacje, opracowania stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, w związku z czym fotografowanie, filmowanie, nagrywanie Webinaru, etc., bez pisemnej zgody Organizatora, jest zabronione. 

 2. Bez pisemnej zgody Organizatora zabronione jest również kopiowanie i używanie we własnych wystąpieniach lub prezentacjach, materiałów przekazanych przez Organizatora Uczestnikom w trakcie lub po zakończeniu Webinaru. 

 3. Postanowienia te nie dotyczą urzędowych formularzy, urzędowych pism i wyjaśnień, wyroków sądowych, czy aktów prawnych udostępnionych w trakcie webinaru lub po jego zakończeniu.
   

VI.  zmiany regulaminu

 

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora. 

 2. Zmiana Regulaminu będzie następowała poprzez wyświetlenie na Stronie internetowej nowej treści Regulaminu.

 3. Do Uczestników mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązującego na dzień zgłoszenia udziału w Webinarze. 
 

VII.  postanowienia końcowe

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Webinarze będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

bottom of page