top of page

PROGRAM WYSTĄPIEŃ

Łukasz Prasołek i Anna Jankowska

Projektowe podejście do digitalizacji i elektronizacji w HR 
 • Różnica pomiędzy elektronizacją a digitalizacją.

 • Skład zespołu projektowego do wdrożenia elektronizacji w HR.

 • Możliwy outsourcing w procesie elektronizacji.

 • Wymagany audyt w organizacji przed przystąpieniem do wdrażania e-teczki.

 • Wybór narzędzia lub narzędzi do przechowywania e-teczek.

 • Etapowe wdrażanie e-teczek.

 • E-dokumentacja dla nowych pracowników.

 • Przygotowanie planu wdrożenia elektronicznego archiwum.

 • Inne usprawnienia systemowe połączone z e-teczką.
   

Michał Tabor

Wykorzystanie i zastosowanie pieczęci i podpisów elektronicznych w działach personalnych

 
 • Podpis zaufany, osobisty, kwalifikowany oraz pieczęć elektroniczna – różnice i zastosowanie

 • Zasady weryfikacji podpisów elektronicznych.

 • Najlepsze praktyki gdy trzeba podpisać dokument elektroniczny.

 • Podpis i pieczęć elektroniczne w przekształcaniu dokumentacji pracowniczej.

 • Przechowywanie dokumentów podpisanych elektronicznie.

Miłosz Brakoniecki

Panel dyskusyjny z dostawcami podpisów/platform podpisowych z KIR, EuroCert i AUTENTI
 • Platforma podpisowa czy wymiana dokumentów mailem - co wybrać? 

 • Jak wybrać platformę i dostawcę certyfikatów podpisu?

 • Jak walidować podpisy i archiwizować dokumenty pracownicze z wykorzystaniem dostępnych narzędzi?

 • Jak przekonać pracowników do digitalizacji dokumentacji pracowniczej i użycia rozwiązań zdalnych?

Monika Frączek

 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w praktyce

 
 • Zmiana postaci papierowej dokumentacji na elektroniczną.

 • Dołączanie pojedynczego dokumentu papierowego do e-teczki.

 • Prowadzenie e-teczki przez firmę zewnętrzną.

 • Wpływ e-teczki na okres przechowywania dokumentacji.

 • Proces obowiązku informacyjnego względem pracowników.

 • Etapy obowiązku informacyjnego.

 • Trudności związane z archiwizacją teczek archiwalnych.

 • Wydawanie starych teczek pracownikom po ich zeskanowaniu.

 • Odbiór teczki przez osobę inną niż pracownik.

 • Przechowywanie tradycyjnych teczek po wprowadzeniu e-teczki.

Mirosław Gumularz i Tomasz Izydorczyk 

Powierzenia przetwarzania danych osobowych w procesach skanowania akt i e-archiwum oraz platformy podpisowe

 
 • Ogólny problem podziału ról pomiędzy administratorem i podmiotem przetwarzającym.

 • Zasady funkcjonowania platform online - podstawy prawne i rola dostawcy.

 • E-archiwum - dobre praktyki i zasady działania z punktu widzenia ochrony informacji i RODO.

 • Ryzyka związane z operacjami digitalizacji akt osobowych.

 • Ryzyka związane z korzystaniem z platform do potwierdzania / weryfikowania tożsamości.

Anna Jankowska

Techniczne aspekty elektronizacji 

 
 • Elektronizacja procesu a elektronizacja dokumentacji.

 • System teleinformatyczny a programy do archiwizacji dokumentacji.

 • Jakie wymagania musi spełniać elektroniczne archiwum?

 • ​Jakie funkcjonalności są niezbędne w systemie do archiwizacji?

 • Metadane - jakie metadane musimy gromadzić i w jakim celu je przechowujemy?

 • ​Jak wygląda plik XML?

Elwira Pyk

Robotyzacja w HR

 
 • Wprowadzenie do automatyzacji procesów biznesowych.  Omówienie głównych trendów w automatyzacji i ich wpływu na dziedzinę HR. Przedstawienie konkretnych statystyk i wyników badań, które dowodzą pozytywnego wpływu automatyzacji na wydajność HR.

 • Omówienie map procesów w dziale HR. Wskazanie, które z tych procesów są potencjalnie podatne na automatyzację.

 • Przegląd popularnych narzędzi RPA dostępnych na rynku. Krótka charakteryzacja każdego narzędzia.

 • Opis etapów procesu automatyzacji, od identyfikacji do wdrożenia. Przedstawienie szczegółowej sekwencji kroków dla wdrożenia automatyzacji procesu w organizacji. 

 • Przykład praktycznego wdrożenia automatyzacji procesów w HR. Wybór jednego z procesów HR i omówienie, jak można go zautomatyzować. 

 • Dyskusja i pytania

Mariola Więckowska

Praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w procesie usprawniania oraz digitalizacji HR

 
 • Nowe technologie oraz sztuczna inteligencja podczas rekrutacji i selekcji pracowników;

ATS - Applicant Tracking System: przykłady systemów oraz elementy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze ATS.
Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

 • Nowoczesne technologie służące do prowadzenia monitoringu pracowników;

Przykłady rozwiązań.
Ryzyka ich stosowania.

Kontekst ochrony danych.

 • Nowoczesne systemy oceny pracowników;

Przebieg budowy i wdrażania systemu ocen pracowniczych.
Jak wybrać system zapewniający elastyczność systemu do oceny pracowników.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji.
Definiowanie procesu oceny kompetencji i planowanie rozwoju pracownika.
Technologie chmurowe.

 • Właściwości systemu e-dokumentacji oraz plusy jej stosowania;

Zabezpieczenia systemu w kontekście atrybutów poufności, integralności i dostępności.
 

Łukasz Prasolek

 

Elektronizacja w czasie pracy i w urlopach 

 • Aplikacje do zarządzania czasem pracy a metadane.

 • Elektroniczne przechowywanie harmonogramów czasu pracy.

 • Prowadzenie dokumentów dotyczących czasu pracy w plikach Excel. 

 • System do zarządzania czasem pracy a organizacja pracy zdalnej.

 • Wnioski przechowywane w dokumentacji urlopowej i przechowywane w aktach osobowych (część B).

 • Miejsce przechowywania wniosków związanych z nowymi absencjami rodzicielskimi.

Ania i Łukasz I
MIchał Tabor
Panel dyskusyjny podpisy
Monika Frączek
MirekGumularz
Panel E-teczka
Anna Jankowska
Elwira Pyk
Mariola Więckowska
Łukasz Prasołek czas pacy

Anna Jankowska

Panele pracownicze

 • Wnioski urlopowe i inne nieobecności.

 • Sposoby potwierdzania obecności.

 • Wnioskowanie o pracę zdalną

 • ​Uprawnienia rodziców dzieci do lat 4 i 8

 • Paski, pity inne dokumenty

 • Udostępnianie kopii dokumentacji pracowniczej ​

panele pracownicze
Adam Ptasiewicz

Komunikacja z pracownikiem w oparciu o doręczenia elektroniczne


 
 • List polecony a doręczenie elektroniczne – skutki prawne.

 • Możliwości stosowania doręczeń przez firmy i organizacje.

 • Doręczenia elektroniczne w kontakcie z pracownikiem.

panel I dzień II
Joann Liksza
Joanna Liksza i Dariusz Racz
 
Jak zaprojektować motywacyjny system podwyżkowy?

 • Czy podwyżki motywują?

 • Jak zaplanować proces podwyżkowy?

 • Jak powiązać podwyżki ze strategią Firmy?

 • Jakie kryteria przyznawania podwyżek przyjąć?

 • Jakie mechanizmy podwyżkowe zastosować?

 • Czy wiązać podwyżki z wynikami?

 • Jak budżetować środki na podwyżki?

 • Jak dystrybuować budżet podwyżkowy?

 • Gdzie szukać informacji o trendach i kierunkach zmian wynagrodzeń na rynku?

 •  Sesja Q&A

Tomasz Izydorczyk

 

mObywatel 2.0 jako metoda potwierdzania tożsamości w procesach HR - ryzyka z punktu widzenia RODO

 • Podstawy i zakres pozyskiwania danych z mDowodu w aplikacji “mObywatel 2.0”.

 • Operacje przetwarzania danych i sposoby zapisywania danych.

 • Ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel 2.0.

Łukasz Prasołek

Panel dyskusyjny z Symfonią


 
Adam Ptasiewicz
Łukasz Prasołek

Panel dyskusyjny z HRK i Pergaminem
Panel II dzeń II
Mirosław Gumularz 

 E-doręczenia a ryzyka związane z ochroną danych osobowych
 • Podstawy prawne e-doręczeń i zakres ich zastosowania.

 • Zakres informacji pozyskiwanych przy wykorzystaniu e-doręczeń.

 • Ryzyka dla praw osób fizycznych związane z e-doręczeniami.

Marcin Wolski
Marcin Wolski
 
Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości, mObywatel 2.0 - identyfikacja i podpisy pracowników
 • mObywatel 2.0 jako środek identyfikacji elektronicznej w ręku każdego pracownika.

 • W jaki sposób pracodawca może skorzystać z identyfikacji elektronicznej pochodzącej z mObywatela?

 • Jaki potencjał w procesach HR może przynieść portfel cyfrowej tożsamości?

  • proces rekrutacji i przygotowanie umowy

  • zawarcie umowy 

mObywatel
E-doręczenia
bottom of page